Nákupný košík
Počet tovaru:
0 ks
Cena celkom:
0 EUR
Dnes je 21. júla 2024, meniny má DanielReklamácie

Snažíme sa robiť všetko pre to, aby reklamačný poriadok nemusel byť z Vašej strany využívaný a aby naši zákazníci boli so svojím tovarom vždy spokojní. Ak však táto situácia nastane, prečítajte si prosím náš reklamačný poriadok.

Ak sa v záručnej dobe vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má právo túto vadu zákazník reklamovať.

Úvodné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len Tovar), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva Kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len Reklamácie)

Ako Predávajúci je označená spoločnosť:


TSM, spol. s r.o.

Pěkný domov

Dukelská 117/12

682 01 Vyškov

IČ 00208914, DIČ: 00208914

zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne
oddiel C, vložka 273Spoločnosť TSM, spol. s r.o. je právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Medzi spotrebiteľskej zmluvy patrí zmluva o dielo, zmluva kúpna a ďalšie zmluvy, ak sú zmluvnými stranami na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ.

Zákazníkom je potom osoba, ktorá je označená ako Kupujúci.
„Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

Záruka sa nevzťahuje podľa platnej legislatívy na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku manipulácie vedúce k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu apod

Akákoľvek dohoda medzi Predávajúcim a Kupujúcim, uzavretá pred uplatnením práva zo zodpovednosti za vadu predanej veci, pokiaľ by v ich dôsledku toto právo zaniklo alebo bolo obmedzené, sú neplatné.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom.Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené vyhlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky nevyhnutné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv plynúcich zo zodpovednosti za vady, vracia Kupujúci plnenia, ktoré mu poskytol Predávajúci, len v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.

Záručný list

Na žiadosť Kupujúceho je povinný Predávajúci poskytnúť záruku písomnou formou (tzv. Záručný list).Ten musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu Predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o osobu fyzickú. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe, obsahujúci uvedené údaje. Ak je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, Predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

Nesplnením povinností vydať záručný list nie je platnosť záruky dotknutá.

Lehoty

Záručná doba u spotrebného tovaru je 24 mesiacov, ak ide o predaj potravinárskeho tovaru, je záručná doba osem dní.

Lehoty začínajú plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.

Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak nebola uplatnená v záručnej dobe.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočítajú. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Odstránenie vád

a) ak ide o vadu odstrániteľnú (vadu, ktorú možno odstrániť), má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe veci neúmerné, môže Kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa týka vada len súčasti veci, požadovať výmenu tejto súčasti. Ak nie je tento postup možný, môže Kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

b) ak ide  o vadu neodstrániteľnú (vadu, ktorú nemožno odstrániť), vadu, ktorá bráni tomu, aby mohla byť vec riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. To isté právo má Kupujúci, ak ide síce o vady odstrániteľné, jestliže však nemôže Kupujúci pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

c) ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Vybavenie reklamácie

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená, prípadne u iného podnikateľa uvedeného v záručnom liste. (V prípade nášho obchodu Vás poprosíme o uplatnenie vád u nás na adrese: TSM, spol. s r.o, Pěkný domov, Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov).

Pre reklamáciu nás prosím kontaktujte písomne ​​listom, telefonicky, e-mailom, alebo osobne na našej predajni. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť Predávajúcim vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Kupujúci a Predávajúci nedohodli na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sú Kupujúcemu priznané rovnaké práva ako v prípade vady neodstrániteľnej.

Plynutie lehoty pre vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že Predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie. Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od Kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov Kupujúcim.

Za situácie, kedy je potrebné Tovar zaslať Predávajúcemu, si Kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar dôkladne zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého Tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi. Tovar k reklamácii zašlite prosím na našu adresu:TSM, spol. s r.o.

Pěkný domov

Dukelská 117/12

682 01

VyškovSúčasťou reklamácie by malo byť priložení dokladu o kúpe a popis závady. K uplatneniu reklamácie môžete použiť aj nášho Reklamačného listu, ktorý môžete zaslať e-mailom, poštou s reklamovaným tovarem, alebo odovzdať nám ho osobne na predajni. Dôrazne upozorňujeme, že tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý.


Po vybavení reklamácie Vás budeme najčastejšie telefonicky, e-mailom, prípadne listom kontaktovať.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo poskytnutie zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená Kupujúcemu prevodom na bankový účet alebo odovzdaná v hotovosti na našej kamennej predajni (Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov - viac sekcia Kontakty). Ak si Kupujúci želá zaslať peniaze prevodom, je povinný oznámiť Predávajúcemu správne číslo účtu, na ktorý si praje čiastku odoslať.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť ku dňu 1.9.2011. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

Odporúčame prečítať aj obchodné podmienky

Reklamačný list na stiahnutie tu

Novinky e-mailom

Buďte ako prvý informovaný o najnovšom
tovare, skvelých zľavách a súťažiach!
Také si nezapomeňte přečíst informace o zpracování Vašich osobních údajů.

Česká kvalita
Overené zákazníkmi
Garancia nákupu
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie