Nákupný košík
Počet tovaru:
0 ks
Cena celkom:
0 EUR
Dnes je 24. apríla 2018, meniny má JurajObchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenie

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky"), obchodné spoločnosti TSM, spol. s r.o., so sídlom Dukelská 117/12, IČ: 00208914, DIČ: CZ00208914, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 273 (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.pekny-domov.eu, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu"). Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "zákazník") vzniká prostredníctvom komunikačných prostriedkov, ktoré umožňujú uzavrieť zmluvu bez súčasnej fyzickej prítomnosti strán (ďalej len "prostriedky komunikácie na diaľku"). Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.2 Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.pekny-domov.eu (ďalej len "webová stránka"). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č 513/1991 Zb ..

1.3 Odoslanie objednávky je návrhom kúpnej zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje doručiť zákazníkovi objednaný tovar a zákazník sa zaväzuje dodávateľovi objednávku zaplatiť v plnej výške. Akceptácia je spravidla vykonaná e-mailom, výnimočne môže byť vykonaná telefonicky.

1.4 Informácie poskytnuté v súlade s platnou právnou úpravou:

a) totožnosť, prípadne telefónne číslo alebo adresa pre doručovanie elektronickej pošty alebo iný kontaktný údaj: TSM, spol. s r.o., Pěkný domov, IČ: 002080914, tel .: (+420) 775 077 283, e-mail: info@pekny-domov.cz;

b) označenie tovaru alebo služby a opis ich hlavných vlastností: predaj darčekového tovaru, bytových doplnkov, prírodnej kozmetiky a čajov na webovom rozhraní www.pekny-domov.eu;

c) cenu tovaru alebo služby, prípadne spôsob jej výpočtu vrátane všetkých daní a poplatkov: cena za tovar či služby je vždy uvedená u konkrétneho tovaru alebo služby vrátane informácie o tom, či je cena s / bez DPH (v prípade uvedenia ceny bez DPH je následne uvedená aj cena s príslušnou DPH sadzbou);

d) spôsob platby a spôsob dodania alebo plnenia: pozri článok. 3 a čl. 6 týchto obchodných podmienok;

e) náklady na dodanie: pozri článok. 6 týchto obchodných podmienok (ak tieto náklady nie je možné stanoviť vopred, môžu byť dodatočne účtované podľa sadzobníka prevádzkovateľa poštových či iných doručovateľských služieb);

f) údaje o právach vznikajúcich z chybného plnenia, ako aj o právach zo záruky a ďalšie podmienky pre uplatňovanie týchto práv: pozri článok. 6 a násl. týchto obchodných podmienok;

g) náklady na prostriedky komunikácie na diaľku: náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíši od základnej sadzby aktuálneho nomenklatúrneho zákazníkovho dodávateľa;

i) podmienky, lehotu a postupy na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy: pozri článok. 4 týchto obchodných podmienok;

j) informácie o nákladoch spotrebiteľa spojených s vrátením tovaru v súvislosti s odstúpením od zmluvy, aj nákladoch za navrátenie tovar, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou: pozri článok. 4 týchto obchodných podmienok;

k) údaj o povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo: pozri článok. 4 týchto obchodných podmienok;

l) či uzatvorená zmluva bude u neho uložená a či k nej umožní spotrebiteľovi prístup: obchodné podmienky, objednávku a evidenciu platby a využitie služby korporácie eviduje a na vyžiadanie zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom, poskytne údaje z tejto evidencia (údaje budú poskytnuté v elektronickej podoby - scan listín);

m) o jazykoch, v ktorých možno zmluvu uzavrieť: zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku;

n) o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy: zmluva sa uzatvára prostredníctvom webového rozhrania www.pekny-domov.eu, pričom zákazník je webovým rozhraním vedený jednotlivými krokmi objednaní služby či tovaru;

o) o možnostiach zistenie a opravovanie chýb vzniknutých pri zadávaní dát pred podaním objednávky: zákazník je webovým rozhraním vedený jednotlivými krokmi objednaní služby či tovaru a má možnosť si zadané údaje a údaje pred podaním objednávky skontrolovať a opraviť; pred podaním objednávky je zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil.

p) sa sťažnosťami sa zákazník môže obrátiť na zodpovedného vedúceho: zampachova@pekny-domov.cz. V prípade nespokojnosti s vybavením sťažností sa zákazník môže obrátiť na príslušný štátny orgán.

Ostatné skutočnosti sú zrejmé z kontextu a z obsahu webového rozhrania www.pekny-domov.eu

1.5 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.6 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.7 Predávajúci týmto informuje kupujúceho, že spory, ktoré vznikajú zo zmlúv, kde na jednej strane stojí podnikateľ a na druhej strane spotrebiteľ, je možné riešiť mimosúdne. Jedná sa o spôsob riešenia sporov mimo všeobecné súdy. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.


2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1 Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov (okrem dopravy a poštovného). Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto zboží.Objednávku tovaru je možné urobiť vyplnením a odoslaním objednávkového formulára, telefonicky alebo e-mailom. Všetky objednávky sú záväzné. Odoslaním objednávky zákazník
potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

2.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie spojené s dopravou a balením produktu.

2.3 Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

a) objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

b) spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru

c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

2.4 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho"). Predávajúci nezodpovedá za škodu vzniknutú chybným uvedením údajov zákazníkom.

2.5 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​alebo telefonicky).

2.6 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.7 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok). 

2.8 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám podľa aktuálneho sadzobníka.

2.9 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

2.10 Kupujúci má právo na zrušenie objednávky pred jej zabalením a vyexpedovaním bez akýchkoľvek poplatkov. Zrušenie objednávky musí byť oznámené Predávajúcemu telefonicky alebo emailom (viď. kontakty). V prípade, že kupujúci zruší objednávku:

a) a tovar už bolo zabalené, môže predávajúci požadovať úhradu nákladov vzniknutých sa zabalením tovar

b) a tovar už bolo zabalené a odoslané, má predávajúci právo požadovať úhradu nákladov na zabalenie a odoslanie tovaru

c) a tovar nebol zabalený ani odoslaný, nebude vyžadovaný žiadny poplatok.

3. Cena za tovar a platobné podmienky

3.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

a) v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru na predajni Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov, ČR

b) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke

c) bezhotovostne prevodom na účet vedený u spoločnosti Komerční banka, a.s., číslo účtu: č. 2700191572/8330 (ďalej len "účet"), a to na podklade daňového dokladu (faktúry).

3.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaníma balením tovaru.

3.3 V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.V prípade voľby osobného odberu je tovar rezervovaný po dobu 14 dní, ak nie je do tejto doby vyzdvihnutý, je vrátený späť na predaj.

3.4 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 2.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

3.5 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

3.6 Predávajúci vystaví ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

3.7 Ak je kupujúci zo Slovenskej republiky platiteľa DPH, pošle predávajúcemu kópiu jeho registrácie platiteľa k DPH. Platiteľovi DPH zo Slovenskej republiky bude vystavená potom faktúra bez DPH. 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Poučenie zákazníka o práve odstúpiť od zmluvy tu

Formulár na odstúpenie od zmluvy

4.1 Kupujúci má právo v súlade s ustanovením § 53 ods 7 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, bez udania dôvodu a akejkoľvek sankcie. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené  na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@pekny-domov.cz. V tomto prípade Kupujúci oznámi predávajúcemu, že odstupuje od kúpnej zmluvy, uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu. Lehota na odstúpenie od zmluvy (14 dní) se považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskor v posledný den lehoty. Spotrebitel je povinný najneskor do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar spať alebo ho odovzdať predávajúcemu aleo osobe poverenej na prevzatie tovaru. 

4.2 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 4.1 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Uvedený tovar zašlite v uvedenej lehote na adresu prevádzkarne (TSM, spol. s r.o., Dukelská 117/12, 682 01, Vyškov, ČR).

4.3 Tovar by mal byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotřebený a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

4.4 Do desiatich dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa článku 4.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či ak vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovany.

4.5 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 4.2 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu kupujúcemu najneskôr do štrnástich (14) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa článku 4.4 obchodných podmienok, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcim. V uvedenej lehote je i
povinnosť predávajúceho vrátiť spotrebiteľovi "zaplatené finančné čiastkya to aj náklady na dopravuktoré spotrebiteľ uhradil pri kúpe výrobku spolu s kúpnou cenou. (Následné vrátenie výrobku podnikateľovi však vykonáva spotrebiteľ na vlastné náklady.)

4.6 Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
Škoda musí byť predávajúcim preukázaná.

4.7 Vrátené zásielky zaslané na dobierku nebudú prijaté. Vo vlastnom záujme zašle kupujúci tovar späť ako poistenú zásielku a zvolí vhodný obal, pretože predajca neručí za prípadnú stratu či poškodenie zásielky pri preprave.

4.8 V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

4.9 Pre zákazníkov zo Slovenskej republiky sú ceny pri konečnej objednávke prepočítané na EUR. 

5. Preprava a dodanie tovaru

5.1 Dodacia lehota beží od odoslania záväznej objednávky tovaru kupujúcim za predpokladu včasného dodania všetkých podkladov a informácií, ktoré sú nevyhnutné pre vybavenie objednávky Predávajúcim.

5.2 Tovar je dodávaný balíkom, prípadne obálkou, prepravcom podľa voľby kupujúceho. Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšom čase, obvykle do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, najneskôr však do 14 pracovných dní. V prípade dlhšej dodacej doby (tovar nie je momentálne skladom alebo iné závažné dôvody), bude kupujúci vopred informovaný a bude mu ponúknutá možnosť ďalšieho postupu. Kupujúci má tiež možnosť od zmluvy odstúpiť a budú mu vrátené peniaze na účet alebo v hotovosti na adrese prevádzkovateľa.
Ak za nedodaný tovar kupujúci zaplatí vopred, predávajúci mu zašle peniaze späť najneskôr do 30 dní od vzájomnej dohody.

5.3 V prípade voľby platby vopred na účet bude kupujúcemu tovar rezervovaný po dobu 14 dní, ak nie je ustanovené inak. Pokiaľ kupujúci čiastku neuhradí, bude objednávka stornovaná a tovar ponúknuté k ďalšiemu predaju. To isté platí aj v prípade osobného odberu a platbe v hotovosti na adrese prevádzkovateľa.

5.4 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.5 Všetok tovar prepravovaný prepravcovi je poistený. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto okamžite oznámiť prepravcovi a spísať záznam o porušení zásielky.
Bez toho môže byťVaša reklamácia neúspešná! V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Ak teda došlo k viditeľnému porušenie zásielky alebo vniknutí do zásielky, je nutné s prepravcom spísať záznam o škode na zásielke. Je nevyhnutné čo najskôr kontaktovať predávajúceho telefonicky alebo emailom. Ak toto nie je dodržané, nie je možné žiadať dodanie chýbajúcehoalebo poškodeného tovaru.

5.7 Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

5.8 Na kupujúceho prechádza vlastnícke právo okamihom potvrdenie preberacieho protokolu dopravcovi. Po prevzatí zásielky sa prípadné reklamácie rieši priamo s dopravcom.

a) Odporúčaný postup v prípade In Time:
bezodkladne (najneskôr nasledujúci deň poprevzatí zásielky) nás prosím kontaktujte a my reklamáciu vybavíme za Vás.

b)  pri preprave spoločnosťou PPL má zákazník tiež povinnosť bezodkladne skontrolovaťvonkajší stav zásielky. Ak by bola zásielka viditeľne poškodená, rozhodne takúto zásielkunepreberaťSkryté poškodenie zásielky je potrebné oznámiť bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňakedy bola zásielka doručená zákazníkovi a vyžiadať spísaniezápisu o škode. Reklamáciu uplatňuje priamo zákazník písomne priamo u spoločnosti PPL.Možno využiť formulára - na stránkach www.ppl.cz (sekcia Reklamácie). Zákazník musízabezpečiť, aby nebolo so zásielkou nijako manipulovanéani nesmie byť zlikvidovaná,pretože spoločnosť PPL má právo presvedčiť sa o poškodení zásielky. Uchovajte teda prosímstarostlivo všetky dokladypoškodený tovar (vrátane napríklad úlomkov a pod) a predovšetkým aj obalový materiál, ktorý tovar chránil pred poškodením. Uchovajtestarostlivo i doklady.

c) v prípade osobného odberu v ktorejkoľvek pobočke spoločnosti Zásilkovna - ak je krabica značne poškodenázásielku nepreberajte a bezodkladne (najneskôr do 2 pracovných dní)nás o tejto skutočnosti informujteV prípadeže vonkajší obal nebol zjavne poškodenýaleobsah zásielky poškodený bolinformujte nás bezodkladne najneskôr do 3 pracovných dníodo dňa prevzatia zásielky písomne alebo telefonickyUchovajte všetok obalový materiál,ďalej i samotné tovaru vrátane dokladov.

Naše odporúčaní: Vo všetkých prípadoch odporúčame kontaktovať prepravcu bezodkladne. Ak zásielka javí známky zjavného poškodenia, zásielku nepreberajte a spíšte protokol o poškodení zásielky spolu s prepravcom. Protokol nepodpisujte, ak ste neskontrolovali obsah u poškodenej zásielky. Pokiaľ k tejto situácii došlo, bezodkladne nás prosím kontaktujte (viď. sekcia kontakty).

5.9 Ak nebude tovar objednaný zákazníkom zaslaný na dobierku kupujúcim vyzdvihnutý, bude požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie, balenie tovaru a manipulačný poplatok (tzv. zmluvná pokuta) vo výške 9 EUR.


5.10 Ceny poštovného a balného nájdete v sekcii Doprava a platba.

6. Zodpovednosť za vady a záruka

6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.

6.2 V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

6.3 Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

6.4 Pri prípadnej reklamácii kupujúci kontaktuje predajcu e-mailom,telefonicky
a alebo osobne priamo u nás na predajni - prevádzka Predávajúceho(viď. kontakty)
Reklamovaný tovar následne zašle v pôvodnom obale (pokiaľ nie je uvedené inak) a vždy bežným obchodným balíkom na adresu: TSM, spol. s r.o., Dukelská 117/12, 682 01, Vyškov
Reklamovaný tovar zaslaný dobierkou nebude prijatý. Do reklamovanej zásielky priložte doklad o zaplatení tovaru a popis závady. 

6.5 Záručná lehota na všetok tovar je 24 mesiacov a vzťahuje sa iba na výrobné vady. Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.

6.6 Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku manipulácie jednoznačne vedúce k poškodeniu výrobku alebo v dôsledku nesprávneho používania.

6.7 Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia.  V prípade  reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia.

6.8 V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v nutnejvýške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr oopakovanú bezdôvodnú reklamáciupri ktorej sa vyvodzovať , že sa z jeho strany išloo zneužitie práv). "

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho je poskytovaná podľa platnej legislatívy

7. 2 Kupujúci a registrovaný užívateľ súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a prípadne firma, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, prípadne adresa pre doručenie, pokiaľ sa líši od adresy bydliska (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

7.3 Kupujúci aj registrovaný užívateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy -
predovšetkým pre odoslanie zásielky kupujúcemu.

7.4 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo, predávajúci nenesie náklady spojené s uvedením chybné adresy kupujúcim.

7.5 Spracovaním osobných údajov kupujúceho a registrovaného užívateľa môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám. Faktúry však môžu byť odovzdané úradom, ktoré sú oprávnené tieto doklady kontrolovať (finančné úrady, ...)

7.6 Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú až do doby písomného vyjadrenia nesúhlasu kupujúceho alebo registrovaného zákazníka s týmto spracovaním . Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7.7
Predávajúci sa zaväzuje, že bez súhlasu kupujícícího alebo registrovaného zákazníka nevyužije jeho osobné údaje ku komerčnej ponuke.

8. Zľavové poukazy a vernostný program

8.1 Ak je Kupujúci držiteľom zľavové poukážky, vloží príslušný kód do poľa pre vkladanie zľavových kódov v objednávkovom formulári.

8.2 Jednotlivé percentuálne zľavy sa nesčítajú. Platí tá, ktorá má najvyššiu hodnotu.

8.3 Platnosť darčekových poukazov zakúpených v našom internetovom obchode je 6 mesiacov od dátumu ich vystavenia, ak nie je ustanovené inak. Kód z poukazu zákazník tiež vloží do objednávkového formulára a je mu odpočítaná príslušná zľava.

8.4 Internetový obchod Pekný domov má vlastný vernostný program. Vernostný program však slúži iba pre zaregistrovaných používateľov a nie je možné žiadať o pripísaní čiastky spätne.

8.5 Zľavové kupóny  je možné uplatniť len na nákup tovaru, nie na dopravu a dobierku.

8.6 Za zľavové kupóny ani zľavové poukazy nie je možné žiadať finančnú náhradu.

8.7 Podmienky vernostného programu môže predávajúci vo výnimočných prípadoch meniť.

8.8 Ďalšie informácie o vernostnom programe nájdete v sekcii: Vernostný program

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českym právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov. S výnimkou voľného rozhodného práva Česke republiky sa práva a povinností strán budú uplatňovať tiež ustanovenia slovenského práva, ktoré spotrebiteľom poskytujú vyššiu mieru ochrany ako mu poskytujú ustanovenia práva českého.

9.2 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

9.3 Kupujúci a registrovaný zákazník berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

9.4 Upozorňujeme, že informácie na webových stránkach sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predajca môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

9.5 Náklady na použitie telekomunikačných prostriedkov sú v bežnej výške, hradí ich kupujúci a zodpovedajú tarifám telekomunikačných služieb kupujúceho.

9.6 Tieto obchodné podmienky sú platné v deň odoslania objednávky, predávajúci si však vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť. Staré obchodné podmienky sú však archivované a môžu byť vyžiadané e-mailom.

9.7 Tovar v akcii platí do vypredania zásob

8.8Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu.

9.9 Kontaktné údaje predávajúceho: TSM, spol. s r.o, Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov. Adresa elektronickej pošty info@pekny-domov.cz (ďalšie kontakty nájdete v sekcii "kontakty")

9.10 Zľavy sa nesčítajú. Poskytuje sa vždy najvyššia cena.

9.11 Daňový doklad (prípadne záručný list) bude priložený do zásielky s tovarom zaslanej kupujúcemu. V prípade nákupu s osobným odberom bude doklad odovzdaný osobnezamestnancom predávajúceho.

Odporúčame prečítať Reklamný poriadok, Spôsob doručenia a Spôsob platby

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. februára 2016.

 

Poučenie zákazníka o práve odstúpiť od zmluvy tu

Formulár na odstúpenie od zmluvy


Obchodné podmienky účinné do 31. 1. 2016 tu

Novinky e-mailom

Buďte ako prvý informovaný o najnovšom
tovare, skvelých zľavách a súťažiach!

Česká kvalita
Overené zákazníkmi
Garancia nákupu
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie