Nákupný košík
Počet tovaru:
0 ks
Cena celkom:
0 EUR
Dnes je 21. júla 2024, meniny má DanielObchodné podmienky

Všeobecné obchodní podmínky TSM, spol. s r.o., e-shop Pěkný domov1. Úvodní ustanovení1.1  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní korporace TSM, spol. s r.o., se sídlem Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov, IČ: 00208914, DIČ: CZ00208914, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka (sp. zn.) 273 (dále jen "e-shop" či „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“ či „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.pekny-domov.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Smluvní vztah mezi korporací a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) vzniká prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředky komunikace na dálku“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.1.2  Veškeré právní vztahy mezi korporací a zákazníkem jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, přičemž právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „občanský zákoník“) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákonem č. 634/1992 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.1.3  Právní vztahy jsou uzavírány a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.1.4 Informace poskytnuté v souladu s ust. § 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1 a § 1826 odst. 1 občanského zákoníku:

a) totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresa pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj: TSM, spol. s r.o., Pěkný domov, IČ: 002080914, tel.: (+420) 775 077 283, e-mail: info@pekny-domov.cz;

b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností: prodej dárkového zboží, bytových doplňků, přírodní kosmetiky a čajů na webovém rozhraní www.pekny-domov.cz;

c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků: cena za zboží či služby je vždy uvedena u konkrétního zboží či služby včetně informace o tom, zda je cena s/bez DPH (v případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou DPH sazbou);

d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění: viz čl. 3 a čl. 6 těchto obchodních podmínek;

e) náklady na dodání: viz čl. 6 těchto obchodních podmínek (pokud tyto náklady nelze stanovit předem, mohou být dodatečně účtovány podle sazebníku provozovatele poštovních či jiných doručovacích služeb);

f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv: viz čl. 7 a čl. 8 těchto obchodních podmínek;

g) náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby aktuálního sazebního zákazníkova dodavatele;

i) podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy: viz čl. 4 těchto obchodních podmínek;

j) informace o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy, i nákladech za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou: viz čl. 4 těchto obchodních podmínek;

k) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo: viz čl. 4 těchto obchodních podmínek;

l) zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup: obchodní podmínky, objednávku a evidenci platby a využití služby e-shop eviduje a na vyžádání zákazníkovi, který je spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku, poskytne údaje z této evidence (údaje budou poskytnuty v elektronické podoby – scan listin);

m) o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít: smlouva se uzavírá v českém jazyce;

n) o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy: smlouva se uzavírá prostřednictvím webového rozhraní www.pekny-domov.cz, přičemž zákazník je webovým rozhraním veden jednotlivými kroky objednání služby či zboží;

o) o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky: zákazník je webovým rozhraním veden jednotlivými kroky objednání služby či zboží a má možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit; před podáním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.

p) se stížnostmi se zákazník může obrátit na odpovědného vedoucího: info@pekny-domov.cz. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se zákazník může obrátit na příslušný státní orgán.

Ostatní skutečnosti jsou zřejmé ze souvislostí a z obsahu webového rozhraní www.pekny-domov.cz1.5  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.1.6  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.1.7  Prodávající tímto informuje kupujícího, že spory, které vznikají ze smluv, kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel, je možné řešit mimosoudně. Jedná se o způsob řešení sporů mimo obecné soudy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

2. Uzavření kupní smlouvy2.1 Webové rozhraní obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen za jednotlivé zboží či služby. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků (kromě dopravy a poštovného). Ceny tohoto zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost e-shopu uzavřít se zákazníkem smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Veškeré nabídky prodeje zboží a služeb umístěné ve webovém rozhraní jsou tedy nezávazné a e-shop není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží či služeb. Podání objednávky zboží či služeb je možné učinit vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, případně telefonicky či e-mailem. Veškeré objednávky jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.2.2 Webové rozhraní obsahuje také informace spojené s dopravou a balením zboží či služby po České republice.2.3 Pro objednání zboží či služby vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží či službě (objednávané zboží či službu „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží či služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží či poskytnutím služby (dále společně jen jako „objednávka“),

d) zpracování osobních údajů.2.4 Před podáním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (zadal), a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou korporací považovány za správné. E-shop neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). E-shop neodpovídá za škodu vzniklou chybným uvedením údajů zákazníkem.

2.5 E-shop je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží či rozsah služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení podání objednávky (například e-mailem či telefonicky).2.6 Smluvní vztah mezi e-shopen a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv tedy až po potvrzení objednávky).  Akceptace (potvrzení) objednávky je zpravidla provedena prostřednictvím e-mailu, výjimečně může být provedena telefonicky. E-shop se zavazuje doručit zákazníkovi objednané zboží či poskytnout objednané služby a zákazník se zavazuje e-shopu objednané zboží či služby uhradit v plné výši.2.7 Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám dle aktuálního sazebníku dodavatele.2.8 Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.2.9 Zákazník má právo na zrušení objednávky před jejím zabalením a vyexpedováním bez jakýchkoliv poplatků. Zrušení objednávky musí být oznámeno e-shopu telefonicky nebo emailem (kontaktní údaje uvedeny v těchto obchodních podmínkách). V případě, že zákazník zruší objednávku:

a) a zboží již bylo zabaleno a odesláno, má e-shop právo požadovat úhradu nákladů na zabalení a odeslání zboží,

b) a zboží již bylo zabaleno, může e-shop požadovat úhradu nákladů vzniklých se zabalením zboží,

c) a zboží ještě nebylo zabaleno ani odesláno, nebude vyžadován žádný poplatek.

3. Cena za zboží a platební podmínky3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží či s poskytnutím služby dle smlouvy může zákazník uhradit e-shopu následujícími způsoby:

a) v hotovosti (při osobním převzetí zboží) v provozovně prodávajícího na adrese Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov,

b) v případě zboží v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce,

c) bezhotovostně převodem na bankovní účet e-shopu, a to na podkladě daňového dokladu (faktury) vystaveného korporací,

d) bezhotovostně platební kartou.3.2 Společně s cenou za zboží je zákazník povinen zaplatit e-shopu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou za zboží i náklady spojené s dodáním a balením zboží.3.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je zboží zákazníkovi odesláno až po uhrazení kupní ceny, výjimečně po domluvě dříve. Cena je splatná nejpozději do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě objednávky zboží a volby jeho osobního odběru je zboží rezervováno po dobu 14 dnů, pokud není do této doby vyzvednuto, je vráceno zpět k prodeji.3.4 V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhradit cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, jinak e-shop nebude schopen platbu identifikovat. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu za zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet e-shopu.3.5 E-shop je oprávněn, zejména v případě, že ze strany zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.3.6 Případné slevy z ceny zboží či služby poskytnuté e-shopem zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.3.7 E-shop vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. E-shop je plátcem daně z přidané hodnoty.3.8 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4. Odstoupení zákazníka – spotřebitele od kupní smlouvy4.1 Je-li předmětem smlouvy poskytování služeb, začne e-shop s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti spotřebitele učiněné v textové podobě.4.2 Zákazník – spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být e-shopu odesláno ve shora uvedené lhůtě, a to na adresu sídla e-shopu či na adresu elektronické pošty korporace info@pekny-domov.cz. V tomto případě Kupující oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, uvede číslo objednávky, jméno a datum nákupu.4.3 Vzorové poučení o právu zákazníka – spotřebitele na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. Vzorové poučení

4.4 Vzorový formulář pro odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. (můžete vyplnit tento formulář a poslat jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) je přiložen na konci obchodních podmínek.4.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.4.6 Zboží musí být e-shopu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.4.7 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí e-shop zákazníkovi nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. E-shop vrátí zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který e-shop nabízí, vrátí e-shop zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (následné vrácení zboží korporaci však provádí zákazník na vlastní náklady).4.8 Zákazník bere na vědomí, že pokud zboží vrácené zákazníkem bude poškozeno, vzniká korporaci vůči zákazníkovi právo na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je korporace oprávněna jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.4.9 Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, e-shop není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než jí zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží e-shopu odeslal.4.10 Ve vlastním zájmu zašle zákazník zboží zpět jako pojištěnou zásilku a zvolí vhodný obal, jelikož prodejce neodpovídá za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě.4.11. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.4.12 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi e-shopem a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.4.13 Do doby převzetí zboží kupujícím je e-shop jakožto prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.5. Přeprava a dodání zboží5.1 Dodací lhůta pro dodání zboží běží od potvrzení závazné objednávky zboží za předpokladu včasného dodání všech podkladů a informací, které jsou nezbytné pro vyřízení objednávky e-shopem.5.2 Zboží je dodáváno balíkem, případně obálkou, přepravcem dle volby kupujícího. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností e-shopu dodáno v co nejkratší době, obvykle do 1-3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 pracovních dnů. V případě delší dodací doby (zboží není momentálně skladem nebo jiné závažné důvody), bude kupující informován a bude s ním konzultována možnost dalšího postupu, případně má poté kupující má také právo od smlouvy odstoupit.5.3 V případě volby platby předem na účet bude zákazníkovi zboží rezervováno po dobu 14 dnů, pokud není stanoveno jinak. Pokud zákazník částku (kupní cenu) neuhradí, bude objednávka stornována a zboží nabídnuto k dalšímu prodeji. Totéž platí i v případě osobního odběru a platbě v hotovosti na adrese e-shopu. V případě volby platby předem na účet e-shopu bude zboží zákazníkovi odesláno až po zaplacení celé částky za zboží včetně nákladů spojených s dopravou.5.4 V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.5.5 Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat záznam o porušení zásilky. Bez tohoto může být zákazníkova reklamace neúspěšná. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Pokud tedy došlo k viditelnému porušení zásilky nebo vniknutí do zásilky, je nezbytné s přepravcem sepsat záznam o škodě na zásilce. Je nezbytné co nejdříve kontaktovat korporaci telefonicky nebo emailem. V případě nedodržení tohoto postupu není možné žádat dodání chybějícího nebo poškozeného zboží.5.6 Podpisem dodacího listu zákazník stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.5.7 Na zákazníka (kupujícího) přechází vlastnické právo okamžikem potvrzení předávacího protokolu (dodacího listu) dopravci. Po převzetí zásilky se případné reklamace řeší přímo s dopravcem.

Naše doporučení: Ve všech případech doporučujeme kontaktovat přepravce neprodleně. Pokud zásilka jeví známky zjevného poškození, zásilku nepřebírejte a sepište protokol o poškození zásilky spolu s přepravcem. Protokol nepodepisujte, pokud jste nezkontrolovali obsah u poškozené zásilky. Pokud k této situaci došlo, neprodleně nás prosím telefonicky kontaktujte.5.8 Pokud nebude zboží objednané zákazníkem zaslané na dobírku vyzvednuto, je e-shop oprávněn požadovat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s odesláním a balení zboží.5.9 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.5.10 Ceny poštovného a balného najdete v sekci Platební a dodací podmínky.6. Platební a dodací podmínky6.1 Zboží odesílá e-shop obvykle do 1-3 pracovních dnů při platbě dobírkou nebo od obdržení platby, nejpozději do 14 dnů od závazného potvrzení objednávky. Pakliže není možné tuto lhůtu dodržet, bude e-shop zákazníka včas informovat.6.2  Osobní odběr je možný následujícím způsobem:

a)   Osobní odběr  v sídle korporace na adrese Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov: zdarma

b)  Osobní odběr zprostředkuje (kromě Vyškova) společnost Zásilkovna (pozor, není zde možné uplatňovat reklamace, společnost Zásilkovna bude zákazníka sama informovat, jakmile bude zboží připraveno k vyzvednutí; slouží pouze pro zásilky do 5 kg; je však možné objednávku rozdělit a zaplatit tak dva osobní odběry u zásilek těžších než 5 kg; v případě, že váha objednávky tento limit překročí, bude korporace zákazníka informovat a dohodnou se na dalším postupu. Mapy míst najdete zde: http://www.zasilkovna.cz): cena: 59  Kč včetně DPH (+ 12 Kč dobírka)

V případě, že dojde k poškození zásilky při osobním odběru, neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od vyzvednutí zásilky nás telefonicky nebo e-mailem informujte - viz kontakty.


6.3 Doručení prostřednictvím České pošty po ČR:

a) doručení Česká pošta Balík Na poštu – 108,- Kč (dobírka + 24 Kč)

b) doručení Česká pošta Balík Do ruky - 128 Kč (dobírka + 24 Kč)

c) doručení Česká pošta + dobírka (EMS: do 24 hodin) - 179 Kč

d) doručení Česká pošta (obálka) - 49 Kč

Obálkou zasíláme pouze zboží, které není křehké. Akceptovány jsou rozměry zboží max. A4, tloušťka max. 4-5 cm, není zde garance doručení do druhého dne. Zasíláme doporučeně. V případě, že zvolíte tento způsob dopravy a my naznáme, že není vhodný vzhledem k povaze sortimentu, budeme Vás kontaktovat.

Více informací: viz Česká pošta, s.p. (poštovní podmínky)- Ceník:  https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/282441/kompletni_cenik.pdf/528acb00-cbab-450e-8a94-90add1cf405bIN TIME po ČR - 119 Kč (dobírka + 36 Kč)

PPL po ČR - 99 Kč (dobírka + 24 Kč)

DPD - 79,- Kč (dobírka + 24 Kč)6.4 Bankovní spojení: Komerční banka č. ú. 107-2237320247/0100.6.5 V případě volby platby předem na účet bude zákazníkovi zboží rezervováno po dobu 14 dnů, pokud není stanoveno jinak. Pokud zákazník částku (kupní cenu) neuhradí, bude objednávka stornována a zboží nabídnuto k dalšímu prodeji. Totéž platí i v případě osobního odběru a platbě v hotovosti na adrese e-shopu. V případě volby platby předem na účet e-shopu bude zboží zákazníkovi odesláno až po zaplacení celé částky za zboží včetně nákladů spojených s dopravou.6.6 Prodávající nabízí i možnost platby on-line platebním kartou. Za tento způsob platby není zákazníkovi účtován žádný poplatek.6.7 Informace k přepravě a dodání zboží – viz čl. 5 těchto obchodních podmínek.7. Práva z vadného plnění7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména občanským zákoníkem.

7.2 Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy. Je-li splněno vadně, má zákazník práva z vadného plnění.7.3 E-shop je zavázán plnit ve střední jakosti, není-li mezi stranami ujednána jiná jakost.7.4 Prodávající plní vadně, zejména

a) poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,

b) neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují,

c) ujistí-li zákazníka v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo

d) zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji.7.5 E-shop odpovídá zákazníkovi, že věc při převzetí nemá vady. Zejména e-shop odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.7.6 Věc je vadná, pokud nebyla dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.7.7 Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho korporace výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřela-li vadu lstivě.7.8 Zákazník věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.7.9 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu korporace; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li korporace vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.7.10 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může korporace dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může korporace odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li e-shop vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu e-shopu.7.11 Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.7.12 Neoznámil-li zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.7.13 Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Toto se však nepoužije

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.7.14 Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.7.15 Práva z vadného plnění nelze vztahovat na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ani na poškození v důsledku manipulace vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu apod.7.16 Ustanovení uvedená v čl. 7.5 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.7.17 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik doručení projevu vůle prodávajícímu.7.18 Nutné náklady vzniklé s oprávněnou reklamací hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace nese náklady s neoprávněnou reklamací spojené kupující.8 Reklamační řád

Uveden i v sekci Reklamační řád zde (dole na webové stránce). Tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek.9. Ochrana osobních údajůInformace o zpracování osobních údajů obdrží kupující při vyplnění objednávky.Informace o zpracování osobních údajů – cookies (reklamní systémy) – k dispozici ZDE[KG1] .Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, případně při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě, e-shop nenese náklady spojené s uvedením nesprávných osobních údajů.Kupující může své osobní údaje měnit e-mailem na info@pekny-domov.cz. V případě, že má kupující založen účet na webové stránce, může tak učinit rovněž přihlášením do svého účtu na webové stránce a následnou změnu těchto údajů provést. Stejným způsobem může kupující údaje kontrolovat a mazat. Pokud kupující poskytl prodávajícímu e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení, může ji kdykoliv z databáze vymazat způsobem výše uvedeným, nebo rovněž ve formuláři pro odhlášení zveřejňovaném přímo na webových stránkách (www.pekny-domov.cz/odhlasit.php )V době před účinností Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES(GDPR) splnil e-shop povinnost registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů (reg. číslo: 00040382).

10. Uživatelský účet10.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.10.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.10.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.10.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.10.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).10.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

11. Slevové poukazy a věrnostní program11.1 Pokud je kupující držitelem slevové poukázky, vloží příslušný kód do pole pro vkládání slevových kódů v objednávkovém formuláři.11.2 Jednotlivé procentuální slevy se nesčítají. Platí ta, která má nejvyšší hodnotu.11.3 Platnost dárkových poukazů zakoupených v internetovém obchodě je 6 měsíců od data jejich vystavení, pokud není stanoveno jinak. Kód z poukazu zákazník rovněž vloží do objednávkového formuláře a je mu odečtena příslušná sleva.11.4 Internetový obchod Pěkný domov má vlastní věrnostní program. Věrnostní program však slouží pouze pro zaregistrované uživatele a není možné žádat o připsání.11.5 Slevové kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit pouze na nákup zboží, nikoli na dopravu a dobírku.11.6 Za slevové kupony ani slevové poukazy není možné žádat finanční náhradu. Podmínky věrnostního programu může prodávající ve výjimečných případech měnit.

11.7 Další informace o věrnostním programu najdete v sekci Věrnostní program

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována e-shopem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

12.3 Kupní smlouva je uzavřena a obchodní podmínky vyhotoveny v českém jazyce.

12.4 Zákazník bere na vědomí, že e-shop nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky (webového rozhraní) nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

12.5 E-shop upozorňuje zákazníka, že informace na webových stránkách (webovém rozhraní) jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. E-shop může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

12.6 Náklady na použití telekomunikačních prostředků jsou v běžné výši, hradí je zákazník a odpovídají tarifům telekomunikačních služeb zákazníka či tarifům dodavatelů jiných služeb, které zákazník využívá.

12.7 Tyto obchodní podmínky jsou platné v den odeslání objednávky, prodávající si však vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. Starší verze obchodních podmínek jsou však archivovány a mohou být na vyžádání e-mailem poskytnuty.

12.8 Ceny u zboží v akci platí do vyprodání zásob tohoto akčního zboží.

12.9 Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní korporace.

12.10 Kontaktní údaje e-shopu TSM, spol. s r.o., Pěkný domov, Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov. Adresa elektronické pošty info@pekny-domov.cz, telefon: (+420) 517 330 543.12.11 Slevy se nesčítají.

12.12 Daňový doklad (případně záruční list) bude přiložen do zásilky se zbožím zaslané zákazníkovi. V případě nákupu s osobním odběrem v místě provozovny bude doklad předán osobně zaměstnancem e-shopu.

12.13 Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12.14 Přílohu obchodních podmínek tvoří Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a Vzorové poučení o odstoupení.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.Formulář pro odstoupení od smlouvy zdeTSM, spol. s r.o.

Pěkný domovObchodní podmínky účinné do 31.12. 2013

Obchodní podmínky účinné do 1. 2. 2016

Obchodní podmínky účinné do 24. 5. 2018Novinky e-mailom

Buďte ako prvý informovaný o najnovšom
tovare, skvelých zľavách a súťažiach!
Také si nezapomeňte přečíst informace o zpracování Vašich osobních údajů.

Česká kvalita
Overené zákazníkmi
Garancia nákupu
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie